Stockholm-Gotland

SPCG 15

Diagnos Prostatacancer.

Huvudprövare Olof Akre, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Sponsor/Forskningshuvudman Karolinska universitetssjukhuset.

Design Nordisk multicenter-RCT

Population/målgrupp 1200 män med lokalt avancerad prostatacancer som ska genomgå kurativt syftande behandling.

Primär utfallsvariabel Cancerspecifik överlevnad >10 år.

Sammanfattning Lokalt avancerad prostatacancer har traditionellt varit associerad med dålig prognos. Strålbehandling i kombination med hormonbehandling reducerar mortaliteten men stora studier som analyserar nyttan med operation saknas. Män med lokalt avancerad prostatacancer kommer att lottas till primär strålbehandling samt hormonbehandling eller radikal prostatektomi med eller utan kompletterande strålbehandling. Studien kommer att mäta överlevnad samt livskvalitet.

Länk https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02102477?term=SPCG-15&rank=1

Informationen uppdaterad 2017-10-03