Uppsala Örebro

SPCG 17

Diagnos Prostatacancer.

Huvudprövare Anna Bill Axelsson, Urologkliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Sponsor/Forskningshuvudman Uppsala universitet.

Design Nordisk multicenter-RCT

Population/målgrupp 2000 män med prostatacancer som ska följas med aktiv monitorering.

Primär utfallsvariabel Progressionsfri överlevnad >10 år.

Sammanfattning Män med prostatacancer av låg- eller mycket låg risk bör i normalfallet hanteras inom ramen för aktiv monitorering. Det är dock oklart hur uppföljningen ska se ut och vilka kriterier för att övergå till behandling som ska finnas för att göra den aktiva monitoreringen säker och effektiv. I SPCG 17 lottas män med cancer av låg eller mycket låg risk till den ena av två studiearmar.. I testarmen armen finns förbestämda triggers för när förnyad utredning med biopsier ska göras respektive när övergång till aktiv behandling ska ske. I kontrollarmen sker dessa bedömningar enligt praxis på respektive deltagande klinik.

Länk https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02914873 

Informationen uppdaterad 2017-10-02